Ontwaak in Licht en Liefde

Ik weet dat dit ietwat vreemd lijkt en ben zorgzaam in het publiceren van zulke ITEMS maar na vele artikelen en boeken te hebben verorberd, ben ik de mening toegedaan dat er heel wat op ons afkomt waar we best mee rekening kunnen houden en ik weet dat een andere wereldkijk en financieel systeem op komst is, daarom veroorloof ik me deze link over NESARA vrij te geven met de hoop dat men er over nadenkt en het niet als “complot theorie” bekijkt Men kan Nesara vinden op Google of Bing met alle uitleg en nog zoveel meer.

Kosmisch Bewustzijn. Er gebeurt zoveel op deze wereld waar mensen ongerust over zijn. Positieve gedachten van liefde, harmonie en rechtvaardigheid zorgen ervoor dat deze wereld verandert. Er komen zoveel golven van positieve, kosmische energie naar ons toe. Ik las ook verschillende artikels over N.E.S.A.R.A. (National Economic Security and Reformation Act) dat overeenstemt met de Amerikaanse grondwet van 1776 die het begin kan zijn van deze ontwikkelingen, wanneer die eindelijk zou onderschreven worden!(en dit over heel de wereld)

Met liefdevolle groeten

Reinhilde Raspoet: Na een rijk gevuld en moeilijk leven, vond ik het raadzaam en nodig me in te leven in alle soorten media, politiek en maatschappij zoals MSM, alternatieve media, boeken, en zoveel meer…..

Vooraleer ik deze blog uitgeef omdat ik me nu verplicht voel uit ethische, morele en spirituele gronden het op te nemen tegen alle leugens, bedrog, paniekzaaierij en angst die men blijft verspreiden vindt men hier regelmatig enkele zeer persoonlijke bemerkingen.

N.E.S.A.R.A

Na “De Gebeurtenis”

N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000., vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd. Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland en België. 

Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar: dát is namelijk de enorme impact van deze wet. Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch bestaat het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger kennis neemt van deze wet. 

Daarom nu deze Nederlandstalige website. Te vinden bij www.nesara.be en www.nesara.nl 
Deze wet geeft Amerikanen de volgende voordelen: 


1. Vergeving van credit-card schulden en hypotheekschulden als remedie voor bankfraude.

2. Creëert het Treasury Bank systeem in de V.S., die de Federal Reserve in zich opneemt en een nieuw muntstelsel creëert op basis van nieuwe edele metalen.

3. Herstelt de Grondwet van de V.S.

4. Vereist het aftreden van Bush en Cheney, die vervangen zullen worden door een Grondwettelijk aanvaardbare President en Vice-president, totdat er nieuwe verkiezingen worden gehouden (in 120 dagen). (Intussen zijn de verkiezingen gehouden)

5. Vereist dat de plaatsvervangend President onmiddellijk “Vrede”verklaart, alle militaire acties van de V.S. onmiddellijk beëindigt en de troepen naar huis roept.

6. Het afschaffen van de IRS; een gelijkmatige overheidsbelasting alleen op niet-essentiële “luxe” goederen en vele andere verbeteringen.

Op deze site treft u aan:

° Geschiedenis – het ontstaan en de voorgeschiedenis van N.E.S.A.R.A. tot nu toe.

° Zwijgplicht – waarom is er geheimhoudingsplicht bij de betrokkenen?

° Gevolgen – wat zijn de gevolgen voor de V.S. en de wereldeconomie?

° Dove of Oneness – wat is het werk van deze voortrekster?

° De Welvaartsprogramma’s – de verbetering van de wereldeconomie.

° De Grondwet van de V.S – voor een goed inzicht is hier achtergrondinformatie.

° Inkomstenbelasting

° Federal Reserve Bank.

° I.R.S.

° De Nieuwe Wereldorde – waarom deze wet nog niet afgekondigd is, oftewel: wie trekken er aan de touwtjes?

° De Orde der Illuminatie

° De Council of Foreign Relationships (CFR)

° Bilderberg

° 9/11 en het plan van het P.N.A.C.

° De Afkondiging – waanneer en hoe?

° Links – diverse links van Nesara sites in de hele wereld

° Twitter – @n_e_s_a_r_a

https://nesara.nl/info/

De kosmos is een multiversa met miljarden sterren en planeten en verschillende dimensies. De aarde of Gaïa staat nu nog voor de 3de dimensie, maar evolueert naar de 4de en 5de dimensie, dus ook wij evolueren mee. Ik wil meteen starten met te vermelden dat er kosmische wetten bestaan die te vinden zijn op bovenstaande link.

VOORALEER IK VERSCHILLENDE ITEMS AANHAAL, VAN HETGEEN GEBEURT OP DEZE WERELD, WIL IK BENADRUKKEN DAT WE VRIJE SOEVEREINE WEZENS VAN LICHT ZIJN. ONZE GRONDRECHTEN KUNNEN NIET VERKWANSELD WORDEN DOOR OVERHEDEN. DE ANGST DIE ZE VOOR HET OGENBLIK PROMOTEN IS GEEN VERHEFFING NAAR HET LICHT. DE KOSMOS STUURT ONS DIT LICHT IN VERSCHILLENDE FREQUENTIES NAAR DE VIJFDE DIMENSIE (5D). ONZE BLAUWE PLANEET BEVINDT ZICH NU IN DE DERDE DIMENSIE.

De Klimaatgekte

Verschillende gekende en minder gekende wetenschappers zoals Marijn Poels, Piet Timmers, Richard Tol en onderzoeksjournalist Eric Cornand – omdat ze niet aan bod mogen komen bij de MSM-media – staan eindelijk op als middel tot verweer tegen deze klimaatonzin.

Ik vermijd het woordje komplot, maar Europees commissaris Jüncker, voorspelde ons een project voor jongeren (ongeveer anderhalf jaar geleden) en dit krijgen we langs de jeugd voorgeschoteld. Hieronder een algemene stelling door Eric Cornand, onderzoeksjournalist, van dit verweer:

 1. Het klimaat wordt niet gestuurd door CO2. In die optiek is CO2geen noemenswaardig broeikasgas en veroorzaakt geen broeikaseffect. 
 2. In de natuur is constante verandering de norm. Men noemt dat ook toenemende entropie. Toch kunnen we vaststellen dat in al die labiliteit de natuur streeft naar een zekere zelfregulerende stabiliteit. Het klimaat verandert dus wel maar dat blijft binnen bepaalde grenzen. Zo schommelt de gemiddelde temperatuur op Aarde al sinds honderden miljoenen jaren tussen 12°C en 17°C. Op dit moment hebben we een gemiddelde T° van 14,5°C dat is precies midden tussen de voornoemde uitersten. In al de labiliteit konden we ons dus niet in een meer stabiele zone bevinden.
 3. In de laatste honderd jaar is de gemiddelde T° gestegen met ongeveer 0,8°C. Noteer dat dit geen exact gegeven is aangezien de koele data van het Zuidelijk Halfrond stelselmatig worden geminimaliseerd. Maar de meeste wetenschappers aanvaarden dit gegeven aangezien we uit een mini ijstijd komen (1800-1850) en het dus logisch is dat de T° wat stijgt.
 4. Er is geen opwarming meer genoteerd sinds 1998. Ondertussen toch al ruim 20 jaar. Wel zijn er voor het NH (Noordelijk Halfrond) op diverse plaatsen record temperaturen gemeten, maar die worden volledig uitgevlakt door een evenredige afkoeling in het zuiden.
 5. Klimaatverandering is een fundamenteel onjuist begrip. Het suggereert een beweging in één richting zonder mogelijke ommekeer. Dat is in strijd met de metingen. Het is dus beter om over klimaatschommeling te spreken. Sta daar op, het is belangrijk. Het eerste is in strijd met de vastgestelde natuurlijke gang van zaken. Het tweede omschrijft het precies zoals het is. 
 6. Het klimaat wordt bepaald door een aantal factoren en parameters waar de mens geen vat op heeft. We kunnen die ruwweg opdelen in twee groepen: de Aardse factoren en de buitenaardse. Bijna al deze factoren hebben een cyclische beweging en schommeling.
 7. De Aardse factoren die het klimaat beïnvloeden zijn:
  • het dag-nacht ritme doordat de Aarde om haar as draait

 • de grote oceaanstromingen. De Amerikanen noemen het de ‘conveyor belt’, de ’transportband’. 
 • De planetaire winden. In hoofdzaak de Straalstroom.
 • wolkenvorming en hun albedo-effect
 • vulkanische activiteit (in mindere mate) 
 • het Aardmagnetische veld
 • de helling van de Aardas (Obliquiteit=41000 jr – in 2007 was dat nog 25776 jaar ????)
 • de tolling van de Aardas (Precessie=19k=>26.000jr)
 • platentektoniek (cyclisch?)

8. In dit geheel speelt CO2geen rol van betekenis. Dat wordt door alle experimenten en metingen bevestigd. Er is geen correlatie tussen de schommelingen in CO2en T°, wel omgekeerd tussen T° en CO2. Wat logisch is aangezien de oceanen het meeste van de CO2op Aarde vasthouden, maar een stijging van de T° met 1°C al een afname van de opnamecapaciteit met 20% als gevolg heeft. Stijgt de T° nog meer dan begint de oceaan zelf CO2af te geven. Dus >T° = >atmosferische CO2. Alle metingen bevestigen dat. De CO2kringloop is hier de belangrijkste factor. Over langere tijd bekeken is de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer op dit moment extreem laag.

9. De buitenaardse cyclische bewegingen die het klimaat op Aarde beïnvloeden zijn:

 • De baan van de Aarde om de Zon(100.000jr). Deze verandert cyclisch van bijna rond tot sterk elliptisch 
 • de zonneactiviteit die vele vormen en cyclische bewegingen kent (11; 22; 60; 440; 10.000jr)
 • de stand van de andere planeten en de Maan tov de Aarde
 • de (complexe) interactie tussen Zon en Maanfasen 
 • de Kosmische ‘wind’, een cyclisch (1200 jaar) veranderende intensiteit van kosmische straling die een grote invloed heeft op wolkenvorming (Henrik Svensmark: Het Kosmisch Klimaat) Recent is ons zonnestelsel een kosmische zone binnengegleden waarin de kosmische straling erg actief is. We zien dat er op alle planeten in het zonnestelsel een verhoogde activiteit is in de atmosferen en op de oppervlakte. De vaststellingen zijn unaniem. Maar het onderzoek daarvan begint nog maar pas. Andermaal een aanwijzing dat de klimaatschommeling op Aarde geen werk is van de mens.
 • het geheel van de interacties tussen de Milankovic cycli die verantwoordelijk zijn voor oa de seizoenen
 • inslagen van meteoren, kometen en asteroïden

Er zijn tevens internationale wetenschappers zoals:

Tom Harris (International Climate Science Association)
Stanley Goldenberg (Hurricane Research Meteorologist)
Richard Keen (Prof. Atmospheric Science)
Jay Lehr (Science Director heartland Institute)

Via de webstek “WantToKnow” of rechtstreeks via youtube, vertaald en ondertiteld door Paul Harmans:

https://www.youtube.com/watch?v=1hmvO436g9MW

Wanneer gaan de “meanstream-media” de objectiviteit hebben om ook de tegenstanders aan het woord te laten, wij horen nooit de andere kant van de medaille. Hieronder Patrick Moore met een artikel (er zijn er meer):

Stichter van Greenpeace doorprikt klimaatzwendel

Patrick  Moore,  mede-oprichter van Greenpeace en voormalig voorzitter van Greenpeace Canada slaat spijkers met koppen. Hij verklaarde vorige week dat “de antropogene klimaatverandering” (antropogeen = veroorzaakt door de mens) een zwendel is, waarvan heel wat mensen profiteren, waaronder politici die er een middel in zien om stemmen te ronselen, groene ondernemingen  en ‘wetenschappers’ op zoek naar subsidies.

“Heel de tijd wordt angst gebruikt om controle over de geesten en over de portefeuille van de mensen te verwerven”, zo stelde Moore, “het doemverhaal over een klimaatcatastrofe is alleen maar een propaganda-actie gebaseerd op irrationele angst.” Hij voegt er aan toe dat de aanhangers van A Greener World (AGW) – de ideologie volgens dewelke de menselijke activiteit de eerste verantwoordelijke zou zijn voor de klimaatveranderingen op aarde – ook gedreven worden door “een schuldgevoel”, want, zo zeggen zij, “je doodt je kinderen door ze in je auto te vervoeren en zo koolstofdioxide in de atmosfeer uit te stoten.”

Moore legt uit dat “de top van de groene beweging  bewust verhalen uitvindt die bedoeld zijn om in het publiek angst te zaaien en die daarna door de media heel uitvoerig overgenomen worden.” Dit bedrog wordt gesteund door “groene politici die met regeringsgeld wetenschappers omkopen om hen studies te laten publiceren die de mensen afschrikken en die als wetenschappelijk worden voorgesteld.” Hij hekelt ook “de groene bedrijfswereld, de subsidiegraaiers, de meeheulende kapitalisten, die enorme subsidies trekken en  genieten van belangrijke fiscale voordelen, waardoor zij druk op de regeringen kunnen uitoefenen om voor hun technologie te kiezen.” Daarnaast zijn er ook de wetenschappers, waarvan er velen gedwee in de pas lopen, omdat zij volledig afhangen van de subsidies van de overheid. Hij voegt er nog aan toe dat “de meeste ‘wetenschappers’ die die de theorie van de catastrofe propageren, met geld van de overheid betaald worden.”

Vlaanderen past perfect in dit plaatje… acties van milieubewegingen en drukkingsgroepen (waar komt dat vele geld vandaan?…), irrationele doemscenario’s, die via groene leraars aan scholieren worden opgedrongen, media – zoals de VRT – die op bijna dictatoriale wijze hetzelfde eenzijdige verhaal op het publiek loslaten, een gul meewerkende overheid, waarvan de minister van Onderwijs (naïviteit of lafheid…) gedwee de strategie van de milieu-activisten volgt, ‘wetenschappers’, die een klimaatmanifest ondertekenen, bedrijven, die dromen van een gat in de markt en van miljoenensubsidies…

De voorstanders van de stelling van de klimaatopwarming veroorzaakt door de mens hebben reeds in 2010 een zware slag gekregen, wanneer men ontdekt heeft dat de meeste van hun onderzoekers, zoals de East Anglia University’s Climate Research Unit en het Intergovernmental Panel on Climate Change (en ook het GIEC- in België als heilig en onaantastbaar aanzien) zich hadden schuldig gemaakt aan een grootschalige vervalsing van de gegevens, om zo foutieve klimaatmodellen te kunnen produceren, door de bronnen te vervalsen en door geen rekening te houden met afwijkende ontdekkingen. Dit belangrijke nieuws wordt door onze opiniemakers doelbewust verzwegen.

Wordt het geen tijd om van onze gesubsidieerde media te eisen dat ook de talrijke ontkenners van het opgelegde klimaatgeloof  ons over hun versie van het verhaal  zouden mogen komen informeren?

Geo-engeneering

Bekijk onderstaande video: Geo- engineering: Naast de klimaatgekte wil ik er ook op wijzen dat ‘chemtrails’ (H.A.A.R.P.) de grootste vervuiler is. Wat men de mensheid allemaal aanwrijft, is voor een groot percentage te wijten aan hetgeen gesproeid wordt, zogezegd om de gevaarlijke stralen van de zon en daardoor de zogezegde opwarming te neutraliseren (Stratosferische Aërosol injectie). En dit gebeurt sinds vele jaren!

Alarm voor 5G! Beseft iedereen wat er staat aan te komen. Vooral op gezondheidsgebied.

Nederlandse ondertiteling is beschikbaar via de instellingen (radarsymbool rechts onderaan in de video)

Video is niet meer beschikbaar, waarom?

IS DIT ALLEMAAL COMPLOT-DENKEN?

We gaan volgens de Werelgezondheidsorganisatie en de Bill Gates Foundation gesteund door Dr. Fauci uit Amerika naar een tweede lockdown.

De statistische cijfers die overal voor het ogenblik gegeven worden, KLOPPEN DIE WEL? Zijn er bewijzen voor of draait men ons een rad voor de ogen? Om zo tot één grote wereldorde te komen waar iedereen als éénheidsworst hetzelfde moet denken en ernaar handelen.

WAAR IS ONZE SOEVEREINE VRIJHEID?

Hierna vindt men het artikel:

“Het grote plandemie-spel” Jouw regering ‘speelt’ ook mee, met jouw leven.

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/kijk-officiele-documenten-achter-de-covid-plandemie/

Hieronder vindt men ook twee linken naar webstekken, waarom de anderhalve meter en het dragen van mondmaskers absoluut niet nodig zijn.

Er is altijd een noodzaak om te kunnen vergelijken; ik heb het hier over alternatief nieuws maar beluister dagelijks ook de ‘MSM’ (‘main-stream-media’). Zo kan men analyseren en vergelijken.

https://www.ellaster.nl/2020/05/10/12-redenen-om-de-anderhalve-meter-maatregel-en-lockdown-direct-te-staken/

We zijn allemaal wezens van licht, liefde en waarheid

Dr. Russell Blaylock waarschuwt voor gebruik van gezichtsmaskers door gezonde mensen

DOOR  GASTAUTEUR · 23 MEI 2020

Gezichtsmaskers

Dr. Russell Blaylock legt in onderstaand artikel uit dat gezichtsmaskers geen bescherming bieden tegen ziekten of infecties, maar dat ze voor de drager juist ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken. Het komt erop neer dat als je NIET ziek bent, je vooral geen gezichtsmasker moet dragen.

 1. Het dragen van gezichtsmaskers veroorzaakt ernstige risico’s voor gezonde mensen
 2. Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt
 3. Hoofdpijn en verminderde bloedoxygenatie
 4. Vooral ouderen lopen risico
 5. Hypoxie verhoogt de kans op infectie
 6. Maskers verplaatsen uitgeademde virussen direct naar het brein

https://www.transitieweb.nl/gezondheid/dr-russell-blaylock-warschuwt-voor-gebruik-van-gezichtsmaskers-door-gezonde-mensen/

 1. Angstzaaierij maakt mensen ziek.
 2. Waar zijn de bewijzen en/of publieke rapporten die deze besmettingen nu rechtvaardigen.
 3. We zijn inderdaad soevereine wezens en vrijheid is daar een bepaling van.
 4. Onder het mom van solidariteit wordt er een verdeel- en heerspolitiek gepromoot. Mondmaskers echter, hebben geen vat op het virus; het is een gaas waar het doorkan.
 5. De federale regering legt decreten vast en nu kan elke provincie, gemeente of werkgever naar goeddunken handelen, wat deze maskers betreft.
 6. De boetes van minimum 250 EUR blijven de uiteindelijke dwang om ons allen in het gareel te houden.
 7. Men verplicht dus gezonde mensen om mondkapjes te dragen en dit brengt enorme gezondheidsrisico’s mee, voor deze gezonde personen:

  a) Het schendt onze lichamelijk integriteit
  b) Het is in strijd met de code van Neurenberg (1947)
  c) Het is in strijd met de verklaring van Helsinki (1964)
  d) Het is in strijd met de universele rechten van de mens
  e) Het is in strijd met ons geboorterecht
  f) Het is in strijd met de kosmische wetten

Ref. zie artikel door Karel Beckman: https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/08/je-doet-het-voor-een-ander-de-morele-chantage-achter-mondkapje-en-15-meter/

Is dit dan allemaal samenzweringstheorie en/of complotdenken? Is het ook niet zo dat we steeds met één visie, en één verhaal opgescheept worden en dat er zoveel andere goede wetenschappers zijn, die hun visie verkondigen. Waarom mogen we die niet horen?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Viruswaanzin is ontworpen in Nederland en werd ook in België op de kaart geplaatst door onder meer Peter Vereecke. Elke burger hier in Vlaanderen kan dus morgen naar Brussel om zijn schrijven te overhandigen bij de ‘Pestdokter’ aan de financietoren. Zie pamflet hieronder.

www.viruswaanzin.be

DE GEVOLGEN VAN PCR-TESTEN

Hieronder vind je een artikel van Ad Broere, Nederlands economist en schrijver, die het hier heeft over het RIVM van Nederland waar hij haarfijn uitlegt waarom die testen zinloos zijn.

https://adbroere.nl/web/nl/artikelen/rivm-1-of-rivm-2.php

Daar waar mensen macht creëren (dus heerschappij over anderen) is de kans groot dat die mensen niet zuiver handelen, dan zullen ook negatieve krachten van invloed zijn want de één versterkt de ander.

Hierna volgt een vreedzaam bericht van Ole Dammegärd voor alle politie instanties.

https://www.youtube.com/watch?v=4v2Cp2951bM

Hoofdcommissaris van de Politie in Duitsland keert zich tegen de regering door Frankema

https://www.youtube.com/watch?time_continue=407&v=YYPmWaEobOg&feature=emb_logo

Hieronder een link over het protest van Moleculair Analist Merel Boogaard uit Nederland, opnieuw tegen de PCR-test.

https://www.youtube.com/watch?v=YrLivW2tLwk

Wanneer staan analisten uit ons land op over deze PCR-test die men ons – op straf van boete – nutteloos wil opleggen.

Dit zeer lange, interessante artikel over de Vleermuisvirus, wordt hier met beelden en interviews gestaafd, die ervoor moeten zorgen dat we eindelijk wakker worden, vooraleer het te laat is. Geschreven door Guido Jonkers, met belangrijke figuren zoals Dr. Luc Montagnier en Dr. Peter Breggin.

Angst helpt ons niet vooruit maar belemmert ons brein om helder na te denken over hetgeen op de hele wereld – in koor – nu gebeurt.

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/vleermuizenvirus-onzin-het-is-man-made/

Bovenstaand artikel door Guido Jonkers: https://www.wanttoknow.nl/author/guido/

NIET ENKEL FILOSOFISCH MAAR OOK EEN RECHT!

https://www.youtube.com/watch?v=1-YH38mhTj4

MELDING VOOR MSM, OVERHEID EN POLITIEK

Angst is de goorste onderdrukker van het immuunsysteem, STOP met de bevolking elke dag angst aan te jagen!

ZELFS BIJEN STERVEN DOOR 5G:

https://stop5ginternational.org/sign-share-and-deliver-the-appeal/#Sign

Hieronder een video: Dr. Martin Pall (WSU) Explains the Science Behind 5G Health Dangers, Nederlands ondertiteld.

https://www.youtube.com/watch?v=Mv56MKNcvJ0&t=13s

Ook ‘viruswaanzin’ is een protestgroep tegen de corona-maatregelen in ons land.

https://www.viruswaanzin.be

Misschien is het beter ermee te lachen:

Weet iemand of je inmiddels alweer mag douchen? Of is het nog steeds alleen maar handen wassen?

Schrijnende getuigenissen blijven komen:

https://www.viruswaanzin.be/post/schrijnende-getuigenissen-blijven-komen

EEN KURSUS IN WONDEREN

Al onze positieve gedachten, zetten Gaïa in een onnoemelijke staat van licht, want we zijn:

LICHT

LIEFDE

WAARHEID

RECHTVAARDIGHEID

EN WE ZIJN

————————————————————–

Er is een geheime plek in jou, een deur waar jij toegang toe hebt, en als je die kan bereiken staat je wereld op het punt voor altijd te veranderen. Deze plek is niet een plek hier of daar, deze plek is slechts een geestestoestand

————————————————————–

Wij zijn verantwoordelijk voor wat we denken. Niet de media.
Wij zijn verantwoordelijk voor wat we doen. Niet onze baas.
We dragen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid. Niet de WHO.
We dragen verantwoordelijkheid voor wat in ons land gebeurt. Niet de regering.

————————————————————–

Het ego is gewoon een denksysteem. Het is de stem in je hoofd waarvan je denkt dat jij dat bent. Het zijn de gedachten waarvan jij denkt dat jij die denkt, zij het dat ze jouw gedachten niet zijn.

————————————————————–

Alleen liefde en geduld zullen het individu langzaam veranderen tot op het punt waar, door liefde te tonen, er een verandering van gedachten zal plaatsvinden.

————————————————————–

BEDENKINGEN DOOR REINHILDE RASPOET:

Er zijn zoveel besmettingen op deze wereld en dit vooral in Europa gecreëerd door de onderzoeken naar de PCR-test.

Zijn de regeringen, virologen en instellingen wel goed bezig?

Hieronder een ander verhaal over die PCR-test (dd 17 oktober 2020)

WAAR LIGT DE WAARHEID?

Internationale rechtszaak wegens PCR-test fraude

https://www.ellaster.nl/2020/10/17/internationale-rechtszaak-wegens-pcr-test-fraude/


EARTH MATTERS

https://www.youtube.com/watch?v=iUFlzhVmHgA

Wat denken jullie na het bekijken van deze mooie video, moet 5G om als robotmens te fungeren?
Moeten chips in vaccins om controle te houden over de hele wereldbevolking?
Moeten maskers om overheden en instellingen te gehoorzamen?

EN DIT ONDERSTAAND ARTIKEL MOET WAARSCHIJNLIJK VOOR DE REGERINGEN EN INSTELLINGEN OOK EEN KOMPLOTTHEORIE ZIJN, NOCHTANS DE OOM VAN ROBERT KENNEDY JUNIOR, NL. JOHN KENNEY WERD VERMOORD IN 1963 OMDAT HIJ ENIGE TIJD ERVOOR IN ZIJN SPEECH LIET VERSTAAN DAT ER EEN GRUWELIJKE OCCULTE MACHT ZICH ONTVOUWDE.

https://eventnl.wordpress.com/2020/10/27/robert-kennedy-jr-childrens-health-defense-24-oktober-2020/

Gelukkig staan er nu vele wetenschappers en dokters recht om mee te strijden met een steeds groter wordende groep tegen de MSM-media, de regeringen en instellingen o.m. WHO om de waarheid aan het licht te laten komen.

https://www.youtube.com/watch?v=dVZQCsvPvsM

Bij de winterzonnewende op 21/12/2020 komen er weer golven van sterke lichtfrekwenties op onze aarde af, die zeer belangrijk zijn voor de bewustwording van alle wezens op de planeet. Ik verwijs naar mijn eerste artikel bovenaan over N.E.S.A.R.A.

In elk geval is de EEUW VAN CHRISTUS nabij.

AL GAAT DE LEUGEN NOG ZO SNEL DE WAARHEID ACHTERHAALT ZE WEL

Hieronder vinden jullie een link naar een artikel van “WantToKnow.nl/be”. In Nederland vindt men een Nederlandse vereniging van ‘vrije journalisten’

WANNEER IN DIT LAND?

https://www.wanttoknow.nl/nieuws/vrije-journalistiek-en-de-brief-aan-de-regering/

LOCKDOWNS ZIJN GEBASEERD OP FRAUDE (door Jon Rappoport):

https://wakkeremensen.blogspot.com/2020/12/lockdowns-zijn-gebaseerd-op-fraude-open.html#more

Wetenschappelijke en chemische verklaring van Influenza en 5G:

en zeer interessant artikel:

https://wakkeremensen.blogspot.com/2020/12/invloed-van-de-sterren-door-peter-sattva.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FvvKiF+%28wakkeremensen%29

Nog maar eens: Mensen, wakker worden! Verbazingwekkende medische onthullingen door Dr. Elke De Klerk:

https://www.youtube.com/watch?v=cJovwli6CHo

Waterman tijdperk laatste activering:

https://www.youtube.com/watch?v=BSGA07bOxWM&feature=emb_title

Universitaire laboratoria vervolgen CDC voor Covid-fraude: Virus bestaat niet en is fictief.  door Steve Beckow.

https://wakkeremensen.blogspot.com/2020/12/universitaire-laboratoria-vervolgen-cdc.html#more

VANDAAG WERDEN ZE GEDWONGEN OM TOE TE GEVEN DAT ‘COVID-19’ NIET BESTAAT…

https://www.bitchute.com/video/FMvoqpe88Jip/

Soeverein of corporatie? Wat is de mens? december 2020 uit “The event.nl”:

Wanneer je meegaat in het idee: ‘de overheid zorgt voor mij’, dan geef je jouw macht uit handen.

https://eventnl.wordpress.com/2020/12/26/soeverein-of-corporatie-wat-is-de-mens-december-2020/

De grootste vijand van de waarheid is het onbedachtzame respect voor autoriteiten.

Hierbij wil ik jullie een vrolijk en zalig pasen wensen in de heilige overtuiging dat we met z’n allen dit jaar 2021 zullen verrijzenis VRIJHEID, GELIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID voor de gehele bevolking.

Rechter in België vindt de Covid-maatregelen ongrondwettelijk! Maar Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse zaken, gaat natuurlijk in beroep! https://www.wanttoknow.nl/nieuws/rechter-belgie-einde-aan-alle-covid-maatregelen/

Wat zit er in hemelsnaam in de mondkapjes?

https://www.bitchute.com/video/a8ApmHkWi2Ht/

_______________________________________________

Van Ranst vertelt aan een zaal vol internationale kollega’s triomfantelijk hoe hij vakkundig losse kneepjes van het vak deelt, zo zien we hoe hij de pers manipuleert, en niet enkel de pers maar ook het volk in angst gijzelt, zodat hij ze kan laten doen wat hij wil. (cf wanttoknow.nl)

https://vimeo.com/320913130

https://www.youtube.com/watch?v=LFXSlg7zjeU

_______________________________________________

Volmaakte Liefde verdrijft angst. Wanneer er angst bestaat, dan is er geen volmaakte liefde.

_______________________________________________

“…. Burgerlijke ongehoorzaamheid is het onvervreemdbare recht van een een burger. Geeft hij die prijs, dan houdt hij op mens te zijn. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt nooit gevolgd door anarchie. Wie burgerlijke ongehoorzaamheid onderdrukt, tracht het geweten gevangen te zetten….”

Ghandi

_______________________________________________

Galactische Federatie: UFO Disclosure Komt Naar De Voorgrond Van Het Menselijk Bewustzijn

19 juni 2021

UFO Disclosure Komt Naar De Voorgrond Van Het Menselijk Bewustzijn

Door: Aurora Ray – 13 Juni 2021

De onthulling van UFO’s bereikt dezer dagen de mainstream media, en velen vragen zich af welke verschillende richtingen dit nog steeds niet ontvouwende verhaal mogelijk zou kunnen nemen.

De regeringsleiders en de mainstream media kunnen weer een op angst gebaseerd verhaal creëren door de waarheid te verdraaien en dit onderwerp in hun voordeel te gebruiken.

UFO’s zijn er altijd geweest, maar nooit eerder was er meer activiteit dan nu. Dat komt omdat de volkeren van de Aarde nog nooit tot zulke extremen zijn misbruikt als in dit huidige moment.

Het is van het grootste belang te begrijpen wie deze wezens zijn die de mysterieuze luchtschepen besturen.

Wij hebben heel lang in opperste arrogantie geleefd, denkend dat wij de enige bevolkte planeet van het universum zijn, omdat degenen die over de Aarde heersen besloten dat zij machtiger zouden zijn als zij ons in de duisternis zouden houden.

De echte onthulling van buitenaards leven zou onvermijdelijk hebben geleid tot de onthulling van de ware oorsprong van het menselijk ras. Als je iemand wilt beheersen, moet je een versie van de waarheid creëren die een nieuwe werkelijkheid vormt die aanvaardbaar is voor de logische geest en die het emotionele lichaam triggert. In deze versie van de waarheid, verdraai je en houd je cruciale informatie achter. Dit creëert een beperkte realiteit met beperkte krachten.

ET’s bestaan in hun werelden net zoals wij in onze wereld, maar zij zijn hoger geëvolueerd en enorm veel geavanceerder dan wij. Wees niet bang voor hen. Het maakt niet uit welk verhaal de mainstream media en onze regeringen proberen op te dringen, het zijn vreedzame wezens. Hun beschavingen zijn gebaseerd op liefde, compassie, empathie, integriteit, wijsheid en spiritualiteit. Zij onderdrukken niet, vallen niet aan en bedreigen geen enkel ander ras.

Echter, andere rassen van ET’s zijn noch welwillend noch neutraal, maar deze soort is al op deze planeet, en zij zijn hier al gedurende onze bekende geschiedenis geweest. Zij arriveerden duizenden jaren geleden om bezit te nemen van de Aarde en het menselijke ras tot slaaf te maken. Het zijn negatieve wezens verstoken van mededogen of liefde, die God niet vereren. Deze wezens eren de Aarde niet, en zij eren het leven niet.

Het kwaadwillige ET ras op deze planeet is de reden waarom de goedwillende ET’s de laatste tijd in grote aantallen over de Aarde vliegen. Zij bezetten onze hemel al vele jaren en nemen dagelijks in aantal toe. Zij zijn hier om het menselijk bewustzijn te helpen verheffen. Ze kunnen hun schepen naar believen zichtbaar of onzichtbaar maken…

Het menselijk ras gaat door een ongekende verschuiving in frequentie, en zij zijn hier om te helpen bij de overgang tijdens de wereldwijde ascensie. Er vindt een spirituele evolutie plaats die leidt tot de bevrijding van het menselijk ras. Dit is een proces zoals geen enkele andere gebeurtenis in de geschiedenis van ons universum.

Het is van het grootste belang te begrijpen dat onze buitenwereldse bezoekers onze broeders en zusters van de sterren zijn, onze familie van licht. Familie komt altijd tevoorschijn wanneer je ze het meest nodig hebt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit zeer liefdevolle en vreedzame wezens zijn van hoog spiritueel gevorderde naties.

Er zijn vaak groepen van verschillende wezens die samenwerken om de mensheid te helpen, zoals de Galactische Federatie. De Galactische Federatie is een groep van geavanceerde spirituele wezens die waken over de evolutie in bewustzijn en de ascensie van Gaia en haar voelend leven. Hoewel er talloze verschillende rassen zijn, zijn er vijf hoofdgroepen van hoge wezens die hier nu de planeet Terra en de mensheid bijstaan op dit moment. Zij vertegenwoordigen andere Galaxies, andere dichtheden zowel als andere aspecten van tijd.

De Galactische Federatie is voornamelijk samengesteld uit deze vijf Sterren Naties:

Pleiadiërs

Andromedanen

Sirianen

Arcturiërs

Lyranen

Dit zijn hoogontwikkelde spirituele wezens van andere werelden die samenwerken als de familie van het licht. Al deze groepen hebben diepe banden met de planeet Aarde, en daarom hebben zij de oproep gehoord en besloten naar voren te treden om te waken over de evolutie van de Aarde en haar volkeren.

Zijn er nog mensen in deze wereld die zich vastklampen aan het beperkte geloof dat de mens de enige is die er is? Er zijn ongeveer honderd keer honderd miljard sterren daarbuiten. Denk nog eens na.

Er zijn tientallen rapporten over UFO-activiteiten boven nucleaire installaties sinds 1945 waarin staat dat deze ongeïdentificeerde vliegende objecten de werking van kernraketten hebben geneutraliseerd en gemanipuleerd.

In december 2009 werd een piramidevormige UFO door verschillende getuigen gezien boven het Kremlin in Moskou in de zeer vroege ochtenduren. Precies dezelfde UFO werd in december 2018 in Washington DC gezien boven het Pentagon gedurende uren in de vroege ochtend. Vier verschillende mensen registreerden het fenomeen vanuit vier verschillende hoeken. Hoe kunnen enorme onidentificeerbare piramidevormige objecten urenlang boven de meest beveiligde politieke en militaire vestigingen zweven met nul militaire inmenging en media-aandacht?

In 1952 werd een hele luchtmacht erop uit gestuurd om de UFO’s te bestrijden die boven Washington DC waren verschenen. Gedurende 14 dagen werd de luchtmacht bespeeld door die UFO’s die boven, onder en rond de luchtmacht vliegtuigen manoeuvreerden. Geen enkel vliegtuig werd aangevallen of vernietigd door de UFO’s. Na 14 dagen werd de luchtmacht teruggeroepen, en er werd nooit meer een poging ondernomen om een UFO te bestrijden.

Ze hebben technologie die ons op peuters doet lijken. Het belangrijkste is dat het vreedzame wezens zijn. Zij zijn hier niet om iemand kwaad te doen en lachen om onze pogingen hen kwaad te doen en zien het als een uitnodiging voor een beetje geweldloos amusement in de lucht. Waarom zouden zij onze nucleaire faciliteiten bewaken en raketten van dood en vernietiging neutraliseren als zij geen vreedzame wezens waren die waken over de evolutie van de mensheid? Zij beschermen ons tegen zelfvernietiging of vernietiging door onze regeringen.

De Galactische Federatie is hier. Waarom hebben zij hun schip boven het Kremlin en Pentagon laten ontploffen zonder verdere actie? Het was een waarschuwing aan de cabal leiders op deze planeet. “Wij zijn hier. We kunnen onze schepen ontmantelen en onze aanwezigheid zichtbaar maken op elk moment dat we daarvoor kiezen. Ga niet over de lijn. We zullen de mensheid beschermen.”

Het is 2021, De Galactische Federatie is trending op Twitter en gaat de mainstream op. We moeten nog ontdekken hoe degenen die de media bezitten dit nieuws zullen verdraaien om de bevolking angst in te boezemen en zo een ander slinks plan verder te verwezenlijken.

Ondertussen heeft de Galactische Federatie een boodschap voor de mensheid:

” Jullie kunnen een beroep op ons doen door gebruik te maken van jullie intentie en vrije wil wanneer jullie ons nodig hebben.

Wij zijn hier bij jullie.

Wij houden van jullie.

Wij zijn jullie familie van licht.”

Je dacht toch niet dat de wereld voor altijd zo door zou gaan? Een nieuwe aarde is in opkomst. Welkom in het Tijdperk van Licht.

Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

_______________________________________________

Ex-Pfizer-VP Mike Yeadon waarschuwt voor prikken tegen coronavarianten: ‘Dit zijn geen vaccins’

Mike Yeadon, een voormalige vice-president van vaccinmaker Pfizer, was afgelopen week te gast in het programma The HighWire van Del Bigtree. Hij zei dat het doel van de ‘pandemie’, de leugens en de vaccins volgens hem is om te zorgen dat iedereen een elektronische identiteitskaart krijgt.

De zogenaamde ‘varianten’ waar we steeds meer over horen, zijn een leugen, benadrukte dr. Yeadon. Mogelijk moeten mensen een boostervaccin nemen tegen verschillende varianten. “Je hebt geen boostervaccins nodig,” zei de wetenschapper. “Ik ben doodsbang voor boostervaccins omdat het geen vaccins zijn.”

Wat als het een gensequentie is die ontworpen is om je te doden?

Wat zit er in die derde, vierde of vijfde prik? “Wat als het een gensequentie is die ontworpen is om je te doden?” vroeg hij. Yeadon legde uit dat het de ideale manier is om gedurende een periode van maanden of zelfs jaren iets toe te dienen aan miljarden mensen wat hen kan beschadigen en doden.

Hij zei verder dat je niet bang hoeft te zijn voor het virus. “Je moet doodsbang zijn voor je overheid. Wees niet bang voor het virus, het is zo goed als verdwenen. Wees doodsbang voor je overheid. Jullie moeten je vrijheden terugpakken.”

Gevaarlijke vaccins

Yeadon wees erop dat ze deze vrijheden niet vrijwillig zullen teruggeven omdat ze nooit op legitieme wijze van je zijn afgenomen. “Het is nooit nodig geweest om in lockdown te gaan. Lockdowns werken niet. Ze hebben je verkeerd voorgelicht over de ernst van het virus, je de toegang tot effectieve behandelingen ontzegd en vervolgens blootgesteld aan hele gevaarlijke vaccins.”

uit Nine for news.


NUERENBERG PROCESSEN 2.0, zouden beginnen op 4 juli 2021

https://youtu.be/7G28CAj5oDY

https://nurembergtrials.netBelangrijk en schokkend – De leugens ontmaskerd, gesprek tussen Reiner Fuellmich en Dr. David Martin

https://commonsensetv.nl/uw-belangrijkste-video-ooit-de-grootste-leugen-is-ontmaskerd/

Bovenstaande informatie mag voor niemand worden achtergehouden!


Ik was zo sterk emotioneel gepakt door deze onderstaande video dat ik niet nalaten kon, hem op mijn blog te zetten. En ik vraag aan alle beleidsmensen en virologen: BLIJFT DIT COMPLOT-DENKEN?

Link naar video onder afbeelding!

Share this video…And save lives!

https://www.nutritruth.org/single-post/share-this-video-and-save-lives


Zoals “Doorstroming” vraagt om onderstaande open brief te delen, doe ik dit met veel overtuiging om zoveel mogelijk mensen te verwittigen van wat er op deze wereld aan het gebeuren is. En dit gebeurt wereldwijd door alle regeringen op eenzelfde tijdstip. Dit is toch om over na te denken!

Open Brief van een verpleegkundige mbt tot verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel.

Zeer uitzonderlijk breng ik langs deze weg de diepe bezorgdheid aan de orde, die verpleeg- en zorgkundigen ervaren nu hen een tegen alle redelijkheid een verplichte vaccinatie met een experimenteel vaccin wordt opgedrongen, waarvan gerenommeerde wetenschappers stellen dat én de technologie unprecendented  is en de gevolgen op lange termijn misschien catastrophic.

Het is totaal verkeerd om de stem van ervaren en gewetensvolle verpleegkundigen systematisch het zwijgen op te leggen, zoals jammer genoeg in de pers al te veel gebeurt,ook in de pers.

In een eerlijke democratie moeten stem en tegenstem worden gehoord en moeten experts door andere experts kunnen worden tegengesproken.

Daarom publiceer ik, bij wijze van uitzondering, deze schrijnende roep om begrip voor mensen die sinds jaren bewijzen dat ze met “hun” zieken het beste voor hebben.

OPEN BRIEF VAN EEN ZORGVERLENER

Beste beleidsmaker,

Met ongeloof vernam ik dat het vaccin tegen Covid-19 zou verplicht worden bij de zorgmedewerkers.

Zeer betreurenswaardig dat u op deze manier uw appreciatie en dank uit voor ons als zorgverleners. Wij zijn al die tijd het beste van onszelf blijven geven en we zijn onze patiënten steeds met de beste zorg blijven omringen, ook in moeilijke omstandigheden.

Zorgverleners – ongevaccineerde zorgverleners – die werden toegejuicht en voor wie geklapt werd als dank en appreciatie, die hun patiënten nooit in de steek hebben gelaten en die nu opeens niet meer voldoen of geweerd moeten worden omdat ze niet gevaccineerd zijn?

Wiens basisrecht, keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam afgenomen zou worden? Van ‘helden’ naar ‘weigeraars’ of naar diegenen die ‘het nog niet goed begrepen hebben’ of ‘niet voldoende geïnformeerd’ zijn? Verloren gegane helden, die hun gezondheid moeten toevertrouwen aan het injecteren van een experimenteel middel, waarbij alle data nog niet verwerkt zijn, waarbij er reeds zeer veel (toegedekte) schadegevallen door het vaccin te betreuren zijn, waarbij de farmaceutische industrie vrijgesteld wordt van elke verantwoordelijkheid als het misloopt,…

De vraag dringt zich hierbij op wie in deze vaccinatiecampagne verantwoordelijkheid opneemt voor de burger.

Als u de beslissing tot verplichting invoert, mag ik u dan verantwoordelijk achten voor elke – eventuele en zelfs vermoedelijke – schade die optreedt door en na het vaccin, ook op lange termijn?

Spijtige en ontstellende vaststelling is dat er gedurende anderhalf jaar geen plaats geweest is voor een echt en integer debat met ruimte voor verschillende inzichten en wetenschappelijke argumenten. Het ontbreken van dergelijk debat heb ik als een zeer groot gemis ervaren. Dit zou resulteren in een eerlijker en vollediger beeld voor elke burger, en in een betere afweging voor het maken van een passende en vrije keuze voor elke individuele persoon. Als bonus kan er dan meer begrip zijn voor elkaars standpunt, in plaats van de huidige polarisering die een wig slaat binnen families en onder vrienden.

Jammer genoeg worden experten, artsen, genetici en wetenschappers die geen ander belang hebben dan onze gezondheid geweerd, geridiculiseerd en ‘gefactcheckt’.

Intussen is het duidelijk dat wetenschappers zich niet meer kritisch mogen uitlaten. Kritische geluiden zijn ongewenst en artsen die zich oprechte vragen stellen, worden op de vingers getikt door de Orde der Geneesheren en riskeren een schorsing. De vraag naar verder onderzoek en studies naar de beloftevolle curatieve (goedkope) medicatie, die levensreddend kan zijn, wordt terzijde geschoven.

En het virus? Dat gaat nooit meer weg. Niet bij 70, niet bij 80 en niet bij 90 procent gevaccineerden. Het wordt endemisch. Er zijn wetenschappers en virologen die reeds lang voorspeld hebben wat nu blijkt uit te komen. Inzichten die door de reguliere media helaas steevast niet belicht werden. Eerder nog is er sprake van het culpabiliseren van ongevaccineerden, die zelfs ‘variantenfabriekjes’ genoemd werden. De vraag rijst in hoeverre er nog gesproken kan worden over wetenschap, gezien echte wetenschap zichzelf per definitie ten allen tijde in vraag moet kunnen blijven stellen.

Gaat het hier eigenlijk nog wel over onze gezondheid? Wat immers met de vele schadegevallen door het vaccin, zoals het stijgend aantal hersenbloedingen, tromboses, verlammingen,… en zelfs overlijdens. Wat met de waarschuwingen door meerdere gerenommeerde genetici voor het risico op infertiliteit van kinderen en jongeren op langere termijn? Wat met voorheen perfect gezonde jonge mensen die myocarditis of pericarditis ontwikkelen na het vaccin, alsook met sporters die hun fysieke prestaties van voorheen niet meer kunnen halen? Waar het toch wordt vermeld, wordt het geminimaliseerd.

Ik kan dit niet begrijpen… Het vervult me met ongeloof dat u en uw collega’s dit negeren en gewoon doorgaan met vaccineren; hoe meer hoe liever. Zelfs aantoonbare antistoffen in het bloed na doorgemaakte ziekte hebben blijkbaar geen waarde. Liever wordt een beroep gedaan op (invasieve) PCR-tests die een twijfelachtige betrouwbaarheid hebben.

De steeds geponeerde ‘vrijwillige keuze’ komt ernstig in het gedrang door de dreiging van vaccinatieverplichting voor de zorgverlener die dit vaccin niet wenst. Ik vind het dan ook moeilijk om aan te nemen dat de sterke aanmoediging om het vaccin te nemen gewoon doorgaat, ondanks de vele schade- en sterfgevallen. Deze aanmoediging is intussen verpakt in een jasje van verdoken dwang.

Mag diegene die gekozen heeft om de zieke medemens te verzorgen, te genezen, lijden te verzachten en op een diepmenselijke manier de zieke bij te staan – ongeacht wie deze patiënt is en hoe hij zich ook presenteert – en die deze patiënt nooit in de steek heeft gelaten, nu ook begrip vragen voor zijn of haar weloverwogen en onderbouwd standpunt?

Dit alles brengt me bij de vraag hoe het tot deze situatie is kunnen komen. Ik ben oprecht bezorgd hoe onze vrijheden stap voor stap afbrokkelen. Het maakt dat ik me niet meer voel als een burger voor wie goed gezorgd wordt. Uit het feit dat gevaccineerde personen ook kunnen besmet worden en het virus evenzeer doorgeven, volgt logischerwijs dat (het tonen van) de coronapas een onlogische maatregel is, die tevens indruist tegen het medisch geheim en tegen onze vrijheden. Deze pas dient dan ook ten allen tijde te worden geweerd. Ik heb trouwens op anderhalf jaar tijd – als ongevaccineerde verpleegkundige – geen enkele positief geteste patiënt gehad op mijn afdeling. Geen enkele patiënt werd door ons, of door mij besmet. Waarom zou ik me dan opeens moeten laten vaccineren om nog te mogen werken, binnenkort? Omdat u het zegt? Dat is voor mij geen onderbouwd argument.

De voortschrijdende inzichten geven duidelijk aan dat SARS-CoV-2 niet het killervirus is zoals men eerst vreesde (met een Infection Fatality Rate van 0,15 procent). Ik zou u willen vragen om geen verdere angst te zaaien, maar de burgers te bemoedigen en te informeren hoe ze hun immuunsysteem kunnen versterken, want dat stuk is tot mijn grote verbazing erg verwaarloosd geweest.

Bovendien ben ik ook heel bezorgd om onze kinderen en jongeren, onze schatten en onze toekomst. Niet in het minst zij hebben veel achterwege moeten laten, en veel mooie ervaringen en momenten moeten missen. En ze deden het toch maar. IJver er a.u.b. mee voor dat ook zij ten allen tijde en zonder oordeel of discriminatie les kunnen volgen en kunnen deelnemen aan uitstappen. Zorg er a.u.b. mee voor dat scholen niet van hun kerntaak afwijken, want scholen horen zich niet met medische zaken bezig te houden.

Verkondigen dat zorgverleners minder goede zorgverleners zijn als ze zich niet laten vaccineren, impliceert een zeer verwrongen redenering, en moet ten allen tijde vermeden worden. Dit werkt immers segregatie en discriminatie in de hand van rechtgeaarde, goed geïnformeerde zorgverleners die het beste met hun patiënten voorhebben, èn tegelijkertijd met hun eigen lichaam.

Laten we daarnaast ook ons uitermate knap immuunsysteem niet vergeten, maar het herwaarderen.

Een verplichting tot vaccineren van alle zorgverleners zal mijns inziens niet overtuigen tot het nemen van dit vaccin. Integendeel, het zal leiden tot verlies van verpleegkundigen en andere zorgverleners die hun job voor hun patiënten met hart en ziel doen.

Met vriendelijke groeten,

Een zorgverlener met diploma bachelor verpleegkunde, meer dan twee decennia werkzaam als verpleegkundige

Noot: Aan de lezer van deze brief: Graag zou ik je vragen om deze brief massaal te delen, vooraleer hij ‘gefactcheckt’ en opnieuw verwijderd wordt (zoals reeds eerder het geval was). Sta jij mee recht? Ik ben je ontzettend dankbaar, ook in naam van vele andere zorgverleners.

Aan de ‘factcheckers’ die wellicht klaarstaan om deze open brief opnieuw te censureren: Kijk diep in uw hart en lees hem nog een paar keer. Hier staan geen onwaarheden in. Vrije meningsuiting kan en mag niet gecensureerd worden. Doet u dit toch, wees dan zo fair om dat tenminste met toevoeging van uw naam en toenaam te doen. Ik reken op uw journalistieke ethiek en moed wanneer u deze open brief beoordeelt. Met dank

https://doorstroming.net/2021/10/04/open-brief-van-een-verpleegkundige-mbt-tot-verplichte-vaccinatie-van-het-zorgpersoneel/

————————————————————–

GEWELD MET GEWELD VERGELDEN, VERMENIGVULDIGT HET GEWELD EN VOEGT NOG MEER DUISTERNIS TOE AAN EEN NACHT DIE AL VERSTOKEN IS VAN STERREN. DUISTERNIS KAN DUISTERNIS NIET VERDRIJVEN, ALLEEN LIEFDE KAN DIT DOEN.
door Martin Luther King


TOPMAN BAYER (BAYER NAM MONSANTO OVER) – STEPHAN OELRICH: “VACCINS” ZIJN GEN-THERAPIE

Hieronder tekst met video in het Duits, die 1 minuut 18 seconden duurt

https://ezaz.nl/topman-bayer-vaccins-zijn-gen-therapie/


Van Vlaanderen uit, is het interessante gegeven van Sciensano, hieronder.

Titel: Onderzoek naar Titaniumdioxide in mondmaskers: eerste conclusies, gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021.

Sciensano doet onderzoek naar de eventuele gezondheidseffecten van (nano)deeltjes in mondmaskers. De eerste resultaten van het TiO2Mask-project wijzen op de aanwezigheid van variërende hoeveelheden titaniumdioxidedeeltjes in mondmaskers. Of en in welke mate die deeltjes effectief kunnen vrijkomen en een gezondheidsrisico opleveren, moet nog verder onderzocht worden.

Titaniumdioxide wordt onder meer gebruikt om textielvezels wit te kleuren, ze mat te maken of te beschermen tegen UV-stralen en verkleuring. Uit onderzoek op een steekproef van maskers op de Belgische markt blijkt dat de stof ook volop gebruikt wordt in de productie van mondmaskers. De hoeveelheden variëren sterk, van enkele microgrammen tot 0,15 gram titaniumdioxide per masker. De (nano)deeltjes zitten zowel aan het oppervlak als in de kern van de textielvezels.

Titaniumdioxide deeltjes worden ingedeeld bij de stoffen die bij inademing mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens(externe link). In tegenstelling tot de deeltjes binnenin de vezels zouden de deeltjes aan het oppervlak van de vezels mogelijk kunnen vrijkomen. Er bestaan nog geen betrouwbare methoden om het loskomen van deze deeltjes te meten en de werkelijke blootstelling aan vrijgekomen deeltjes uit mondmaskers te bepalen. Daarom heeft Sciensano het vrijkomen van deze partikels en het eventuele gezondheidsrisico voor de gebruiker wiskundig benaderd op basis van een scenario waarbij het mondmasker intensief gedragen wordt. Dat leidt mogelijk tot een overschatting van de eventuele gezondheidsrisico’s. Er zijn momenteel ook geen aanwijzingen dat titaniumdioxidedeeltjes daadwerkelijk in grote aantallen zouden vrijkomen, maar sommige maskers bevatten zoveel titaniumdioxide dat een eventueel risico niet uit te sluiten is.

De Hoge Gezondheidsraad stelt in haar opinie van juli 2021 over nanopartikels in mondmaskers(externe link) dat het potentieel nadelig gezondheidsrisico van het gebruik van mondmaskers niet opweegt tegen het voordeel van hun gebruik ter preventie van een COVID-19 besmetting. De huidige onderzoeksresultaten leveren vooralsnog geen acute elementen die dat advies tegenspreken.

Sciensano heeft inmiddels het rapport met de eerste vaststellingen uit het onderzoek aan de bevoegde autoriteiten bezorgd.

Het wetenschappelijk onderzoek van Sciensano, samen met het VITO en de UGent, zal zich in de volgende fase richten op de ontwikkeling van een methode om de reële blootstelling aan vrijgekomen partikels te meten.

Mijn opmerkingen: Waarom wil het beleid, de overheden en de virologen ons mondmaskers opleggen?


STOP DE TIRANNIE VAN ONZE OVERHEDEN: GEEN CORONAPAS, GEEN MONDMASKERS, GEEN LOCKDOWNS, GEEN 1 m 1/2 AFSTAND, GEEN VACCINS:

Want we zijn soevereine wezens, niemand heeft het recht de integriteit van onze lichamen te schenden.

Uitnodiging voor bovenstaande betoging!

Covid vaccinatie is gevaarlijker dan het zogezegde virus:

Covid-vaccin in Slovenië: Aan de code kun je zien of en waaraan je doodgaat. Code ’01’ is placebo voor bobo’s

Uit de Bataafse Courant dd 24 november 2021

Hoofdzuster van het UMC in Ljubljana, Slovenië gooit het op straat, direct nadat ze ontslag heeft genomen.

Vaccinschandaal in Slovenië – Vaccinflesjes hebben codes voor Placebo, mRNA gentherapie of Adenovirus DNA KILL SHOT!

Ook in Polen is al uit onderzoek gebleken dat waarschijnlijk 40% placebo is, 40% alleen met grafeenoxide is gevuld en 20% mRNA, DNA, etc. Dit kan verklaren dat ook in Nederland sommigen volstrekt nergens last van hebben en anderen er juist op reageren, ziek worden en soms sterven. Het heeft er dus niets mee te maken hoe je lichaam er op reageert, maar welke code op dat flesje staat. 

Uit Slovenië komt een bericht dat, als het geverifieerd wordt, een onvoorstelbare wereldreactie zal veroorzaken.

Op zaterdag 20 november zegde de hoofdverpleegkundige van het Universitair Medisch Centrum, Ljubljana Clinical Center, hierboven afgebeeld, die zich bezighoudt met de toediening van vaccinflacons en alles beheert, haar baan op, ging voor tv-camera’s staan en haalde vaccinflesjes tevoorschijn.

Ze liet de verzamelde journalisten de codes op de flessen zien, elk met het laatste nummer 1, 2 of 3 in de code, en legde vervolgens de betekenis van deze nummers uit:

Nummer 1 is placebo, zoutoplossing.

Nummer 2 is het gangbare mRNA “vaccin”. 

Nummer 3 is een RNA-stick met daarin het ONC-gen, verwant aan het adenovirus, dat onder andere bijdraagt aan het ontstaan van kanker.

Voor degenen die worden geprikt uit een flacon waarvan de code eindigt op het nummer 3, zegt ze dat mensen die ze hebben gekregen binnen 2 jaar weefselkanker zullen hebben.

Ze vertelde dat ze persoonlijk getuige was geweest van de vaccinaties van alle politici, vooraanstaande Sloveniërs en tycoons en dat ze allemaal speciaal gereserveerde Code 01 kregen.

De media is verteld om dit verhaal absoluut te begraven en er zijn op dit moment felle pogingen aan de gang om deze informatie in te dammen.

Meer details als ze beschikbaar komen.

Hieronder de “corona app” waar het partijnummer is vermeld, wat iemand ingespoten heeft gekregen. Misschien kunnen we het zelfs via Blue Tooth checken, of iemand een gentherapie heeft gehad of een zoutoplossing met grafeenoxide. Iemand die Code 03 laat zien kunnen we dan waarschuwen. Maar misschien zijn de codes per land wel wisselend. Men is er duivels genoeg voor. Wij prefereren dus Code NUL. 

PLACEBO (01)

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/vaccine-scandal-in-slovenia-bottles-have-code-s-for-placebo-vax-or-kill-shot

Bron: https://tapnewswire.com/2021/11/vaccine-scandal-in-slovenia-bottles-have-code-s-for-placebo-vax-or-kill-shot/Het stopt wanneer wij dat willen (Reinhilde Raspoet):

RED DE KINDEREN!

Waar zijn we in terecht gekomen?

Sinds 13 maart 2020 worden we overstelpt door een hoopje psychopathische machthebbers, waaronder wetenschappers, die denken over ons lichaam, ziel en ZIJN te kunnen beschikken, waar natuurlijk de media (MSM) dapper aan mee doet. Het gaat dus van kwaad naar erger.
Niets houdt hen tegen, geen enkel schrijven of alternatief sociale media, geen enkel cijfer en geen enkele vraag want HUN AGENDA (De Great Reset) moet in allerijl doorgedrukt worden, vooraleer ze deze chemische oorlog verliezen. Het moet jullie toch opgevallen zijn, dat steeds opnieuw alle landen op hetzelfde tijdstip met dezelfde strategieën en verstrengingen uitpakken.

LIEVE MENSEN, WAKKER WORDEN IS DE BOODSCHAP, WANT HET LICHT OVERWINT STEEDS DE DUISTERNIS.


Het Amerikaans Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (CDC = Center for disease control and prevention) geeft toe dat de PCR-test geen differentiatie kan maken tussen Sars-cov2, of eender welke andere variant of influenza en trekt het gebruik van de PCR-test in! (onderstaande link)

https://prepareforchange.net/2022/01/07/cdc-withdraws-use-of-pcr-test-for-c-19-and-confessed-it-cannot-differentiate-between-the-flu-and-c-19/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cdc-withdraws-use-of-pcr-test-for-c-19-and-confessed-it-cannot-differentiate-between-the-flu-and-c-19


Neem deel: Samen voor Vrijheid:

https://www.samenvoorvrijheid.be

_______________________________________________

Hoeveel mensen waren aanwezig bij de betoging van 23 januari 2022?

Hier krijg je een beeld:

https://www.youtube.com/watch?v=AZ3_ZAC6x5I&t=63s

_______________________________________________

OORLOG
IS DE MANIFESTATIE VAN HET MENSELIJK BEWUSTZIJN